Liever praten dan procederen
Conflicten belemmeren groei
Communicatie = winst
Mediation
Diensten
Over mij

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan Commit Mediation.

Artikel 2 Uitvoering
Alle in artikel 1 bedoelde opdrachten en werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Commit Mediation. Met dien verstande dat Commit Mediation die opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door aan haar onderneming verbonden personen, welke personen daarvoor nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk zijn.

Artikel 3 Annulering
Bij intrekking van de opdracht door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een mediation sessie worden de voor deze sessie gereserveerde uren conform de overeengekomen uurtarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 4 Honorarium
Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. Onkosten en andere kosten die Commit Mediation ten behoeve van de opdrachtgever betaalt, worden separaat in rekening gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 5 Betaling
De werkzaamheden worden in principe maandelijks gefactureerd. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan of zoveel eerder als is overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling is Commit Mediation gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijk rente in rekening te brengen. Daarnaast zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,-. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort wanneer geen voorschot tot dekking daarvan voorhanden is.

Artikel 6 Klachten
Eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden dienen op straffe van verval van enig recht, binnen één week na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden voorgelegd aan Commit Mediation.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Commit Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook genoemde verzekering geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het door de opdrachtgever ter zake van de opdracht aan Commit Mediation voldane en of verschuldigde honorarium, maar nooit meer dan € 5.000,-.

Artikel 8 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Commit Mediation en al degenen die voor haar werkzaam zijn, tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door genoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van de gevrijwaarden.

Artikel 9 Verjaring
Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Commit Mediation als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 10 Derden deskundigen
Commit Mediation kan na overleg met opdrachtgever derden deskundigen voor bepaalde werkzaamheden inschakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Commit Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Commit Mediation en haar opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De opdrachtgever en Commit Mediation trachten eventuele geschillen op te lossen met behulp van mediation volgens het MfN Mediation Reglement. Indien het niet mogelijk is een geschil op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.

Artikel 12 Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al degenen die voor Commit Mediation werkzaam zijn.